Độc quyền rượu và chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương

Độc quyền rượu và chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương

Tác giả : Gerard Sasges ; Châu Huy Ngọc dịch. NXB : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh Sách năm : 2022

Gồm những nghiên cứu về tác động của chế độ độc quyền rượu của thực dân Pháp đã thực thi tại Đông Dương trên các phương diện kinh tế - chính trị - xã hội, cách thức mà người dân và cộng đồng làng xã Việt Nam đã thương thuyết và kháng cự chế độ độc quyền rượu của Pháp

978-604-335-921-3

Độc quyền rượu và chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương = Imperial intoxication: alcohol and the making of colonial Indochina / Gerard Sasges ; Châu Huy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 412 tr. : ảnh ; 23 cm

020 # # a 978-604-335-921-3
      c 175000đ
      d 3000b
041 1 # a vie
100 1 # a Sasges, Gerard
245 1 0 a Độc quyền rượu và chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương
      b = Imperial intoxication: alcohol and the making of colonial Indochina
      c Gerard Sasges ; Châu Huy Ngọc dịch
260 # # a Tp. Hồ Chí Minh
      b Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
      c 2022
300 # # a 412 tr.
      b ảnh
      c 23 cm
504 # # a Phụ lục: tr. 333-349. - Thư mục: tr. 393-405
700 1 # a Châu Huy Ngọc
      e dịch
920 # # a Sasges, Gerard